Skip to main content

Dla farmaceuty

Rozwiązanie umowy na realizację recept

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że:

 • Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
 • Podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Podmiot prowadzący aptekę, którego umowa na realizację recept wygasła lub została rozwiązana, jest obowiązany powiadomić pisemnie oddział wojewódzki Funduszu, który był stroną tej umowy, o miejscu przechowywania recept w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy1.

 

Dodatkowo w przypadku rozwiązania umowy istnieje obowiązek pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej podmiot lub osoby upoważnionej do wydania recept:

 • Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który rozwiąże umowę z oddziałem wojewódzkim Funduszu oraz zakończy prowadzenie działalności, jest obowiązany do powiadamiania tego oddziału, przez okres 5 lat od dnia zakończenia prowadzenia działalności, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot, w celu umożliwienia Funduszowi dostępu do recept zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny, w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie2.
 • Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, który nie powiadamia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie - podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł.
  Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji dyrektor oddziału wojewódzkiego
  Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept3.”

 

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego przedkłada w ŁOW NFZ:

 • kopię decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie o dacie otrzymania decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia i nieskładaniu odwołania od tej decyzji lub inne oświadczenie, z którego wynika data, w której decyzja stała się ostateczna,
 • informację o dacie zaprzestania sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę (data zamknięcia apteki dla pacjentów),
 • oświadczenie o dacie zakończenia pełnienia funkcji w aptece,
 • pisemną informację o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów: nazwa miejsca, adres, okres od... do....,
 • dane kontaktowe osoby reprezentującej podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny lub dane osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej podmiot, w celu umożliwienia.
  Funduszowi dostępu do recept zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email.

 

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w przypadku wypowiedzenia umowy na realizację recept przedkłada w ŁOW NFZ:

 • wypowiedzenie umowy na realizację recept ze wskazaniem numeru umowy; wypowiedzenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny (np. zgodnie z KRS-em, lub wspólników spółki cywilnej zgodnie z zasadami reprezentacji lub aktualnym upoważnieniem do reprezentacji),
 • informację o dacie zaprzestania sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę (data zamknięcia apteki dla pacjentów),
 • oświadczenie o dacie zakończenia pełnienia funkcji w aptece
 • pisemną informację o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów: nazwa miejsca, adres, okres od... do....,
 • dane kontaktowe osoby reprezentującej podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny lub dane osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej podmiot, w celu umożliwienia Funduszowi dostępu do recept zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email.

 

Ponadto Fundusz rozwiązuje umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • uniemożliwiania czynności kontrolnych,
 • niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.

 

Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres:

 • jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy ze względu na uniemożliwienie czynności kontrolnych lub niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych,
 • trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy ze względu na uniemożliwienie czynności kontrolnych lub niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych4.

 

Zgłoszenie zakończenia umowy na realizację recept i aktualizacja zgłoszenia zakończenia umowy - za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy

Aktualnie istnieje możliwość dokonania zgłoszenia zakończenia umowy na realizację recept oraz aktualizacji takiego zgłoszenia w Portalu Świadczeniodawcy. Zgłoszenie umożliwia przekazanie przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny wszystkich opisanych powyżej informacji i dokumentów, w szczególności informacji o miejscu przechowywania recept po zakończeniu umowy, a także danych adresowych osoby reprezentującej podmiot lub osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot.

 

Zgłoszenie może zostać podpisane podpisem elektronicznym i przekazane do OW NFZ w formie elektronicznej.

 

Podpisanie dokumentu elektronicznego nie jest obligatoryjne – istnieje także możliwość przekazania do ŁOW NFZ dokumentu wygenerowanego w Portalu Świadczeniodawcy w wersji papierowej.

 

Mając na uwadze powyższe - w sytuacji zakończenia działalności apteki/punktu aptecznego i zakończenia umowy na realizację recept, w Portalu Świadczeniodawcy należy utworzyć zgłoszenie zakończenia umowy na realizację recept:

w części: Apteki -> w zakładce: Zgłoszenia i aktualizacje zgłoszenia zakończenia umów na realizacje recept -> w sekcji: Nowy wniosek -> wybór właściwego typu wniosku oraz kodu umowy -> przycisk: Dodaj.

  

W zgłoszeniu należy uzupełnić dane dla wszystkich pól w formatce, m.in.:

 1. data zakończenia działalności i zaprzestania realizacji recept refundowanych w aptece (data zamknięcia apteki dla pacjentów);
 2. przyczyna zakończenia umowy;
 3. dane zezwolenia; dane decyzji wygaszającej/cofającej zezwolenie;
 4. data zakończenia pełnienia funkcji kierownika;
 5. dane miejsca przechowywania recept;
 6. dane osoby reprezentującej podmiot;
 7. dane osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej podmiot.

 

Do utworzonego zgłoszenia należy dodać załączniki:

 • kserokopię decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o wygaśnięciu/cofnięciu/stwierdzeniu nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego - w przypadku gdy decyzja jest podstawą do zakończenia umowy;
 • oświadczenie o zakończeniu pełnienia funkcji kierownika.

 

Wprowadzone zgłoszenie można przekazać do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w wybrany sposób:

 • wydrukować, podpisać przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę i złożyć do Biura Podawczego Oddziału Funduszu wraz z ww. załącznikami albo
 • podpisać podpisem elektronicznym i przekazać do ŁOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

 

W załączeniu skrócona wersja instrukcji przygotowania, podpisania i przekazania zgłoszenia zakończenia umowy na realizację i aktualizacji takiego zgłoszenia za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Pełny opis sposobu postępowania dot. ww. zgłoszenia/aktualizacji znajduje się w Instrukcji Użytkownika Portalu Świadczeniodawcy w sekcji Zgłoszenia i aktualizacja zgłoszeń zakończenia umowy na realizację recept s. 338-347 (Aplikacje Internetowe Łódzkiego Oddziału wojewódzkiego NFZ (nfz-lodz.pl)

 

 

 

1 zgodnie z § 10 ust. 1-3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz
ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 337 ze zm.);

2 zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.
463 ze zm.);

3 zgodnie z art. 127 da ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z
2021 r. poz. 1977 ze zm.);

4 zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.).

Dzień: 25 marca 2022 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami