Skip to main content

Pełnienie przez aptekę ogólnodostępną dyżurów finansowanych ze środków NFZ

Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • finansuje ze środków publicznych pełnienie dyżurów przez apteki ogólnodostępne na podstawie uchwały zarządu powiatu1,
 • zawiera i realizuje umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub w porze nocnej2.

Umowa jest zawierana z podmiotem odrębnie dla każdej apteki, w której mają być realizowane dyżury. 
Nie dopuszcza się realizacji umów z udziałem podwykonawców.

NFZ zawiera z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie uchwały zarządu powiatu przekazanej do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa.

Dyżury finansowane przez NFZ dzielą się na pełnione3:

 • w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między godziną 10:00 a 18:00,
 • w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w przedziale między godziną 19:00 a 23:00.

Oddział NFZ w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uchwały, zawiadamia podmiot prowadzący aptekę o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy oraz o konieczności4:

 1. uzupełnienia przez podmiot prowadzący aptekę informacji w Portalu NFZ, w tym dotyczących harmonogramu: 
  ->Portal Świadczeniodawcy -> zakładka „Apteki” -> pokaż więcej -> „Zadania uzupełniania harmonogramu dyżurów dla apteki”,
 2. przekazania oryginału wniosku w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia – poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej (wniosek stanowi podstawę wpisania numeru rachunku bankowego podmiotu do umowy),
 3. przekazania oryginału pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu prowadzącego aptekę lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania – w przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Podmiot uzupełnia informacje, w tym harmonogram oraz wymagane dokumenty w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania.

Oddział NFZ może zażądać  przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej zgodności z oryginałem.

Umowę na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece oddział NFZ:

 • sporządza na podstawie prawidłowych i kompletnych informacji i dokumentów,
 • przesyła do podmiotu w celu jej podpisania nie później niż w terminie 14 dni. 

Podmiot prowadzący aptekę, której dotyczy uchwała zobowiązany jest przeprowadzać dyżury zgodnie z określonymi w uchwale dniami oraz godzinami pełnienia dyżurów.

Fundusz nie finansuje pełnienia dyżurów, jeżeli liczba godzin przeprowadzonych dyżurów w danym dniu jest mniejsza niż:

 • cztery – w zakresie dyżuru pełnionego w dzień wolny od pracy,
 • dwie – w zakresie dyżuru pełnionego w porze nocnej. 

Umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece zawierane są na czas obowiązywania uchwały.


Materiały informacyjne

 1. Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece
 2. Zapoznaj się z komunikatem NFZ w sprawie dyżurów aptecznych 
 3. Zapoznaj się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurów aptecznych 

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie nr 193/2023/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece;
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.);
 3. Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146).

Kontakt

 • 42 275 49 92, 42 275 49 91
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypisy

[1] art. 97 ust. 3 pkt. 3f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku z art. 94 ust. 13 i 14 ustawy Prawo farmaceutyczne

[2] art. 94 ust. 15 i 16 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz zarządzenia nr 193/2023/DGL Prezesa NFZ

[3] art. 2 pkt. 73 i 74 ustawy Prawo farmaceutyczne

[4] § 5 pkt. 3 Zarządzenia nr 193/2023/DGL Prezesa NFZ