Skip to main content

Dla farmaceuty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece

07 listopad 2023

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, 90-032 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 58 zaprasza podmioty prowadzące apteki do składania wniosków o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece, na obszarze województwa łódzkiego.

Szanowni Państwo,

od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1] , dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

 • NFZ zawiera z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie wniosków składanych do oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa;
 • umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych NFZ zawiera z podmiotami prowadzącymi apteki, które realizują umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę;
 • nabór wniosków rozpoczął się 2 listopada 2023 r. i jest ciągły - można je składać przez cały rok kalendarzowy od rozpoczęcia naboru;
 • jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy złożycie Państwo do
  14 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 r.- nr postępowania 05-23-000659/APS/21/1/21.0000.001.02/14;
 • jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy złożycie Państwo od
  15 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2024 r.

Do wniosku o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece[1] załącza się następujące oryginały dokumentów albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

 • oświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do wniosku;
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do wniosku;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez farmaceutów, którzy będą realizować szczepienia, w związku z ich wykonywaniem; wnioskodawca może złożyć także umowę przedwstępną lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy;
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Oddział NFZ może zażądać dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie farmaceutów określonym we wniosku.

Przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 • zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem Portalu NFZ;
  • forma papierowa wniosku jest zgodna z formą elektroniczną - w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej;

jest poprawnie sporządzony i kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione dane oraz załączniki do wniosku.

 • pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych oddziału Funduszu;
 • wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji;
 • przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
 • zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na nośniku elektronicznym w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
  a) nazwą i adresem wnioskodawcy wraz z numerem identyfikującym aptekę nadanym przez Fundusz,
  b) przedmiotem postępowania;
 • wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem w przypadku wniosku składanego w formie papierowej.

W przypadku wniosku zawierającego błędy lub braki formalne, oddział NFZ wzywa wnioskodawcę do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie wyznaczonym przez oddział NFZ, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, jeżeli:

 • forma papierowa wniosku jest zgodna z formą elektroniczną - w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej;
 • jest poprawnie sporządzony i kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione dane oraz załączniki do wniosku.

W przypadku negatywnej oceny wniosku – oddział NFZ przesyła wnioskodawcy informację wskazującą przyczyny odmowy zawarcia umowy.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku – oddział NFZ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od pozytywnej oceny wniosku:

 • przesyła wnioskodawcy umowę na wykonywanie szczepień w celu jej podpisania lub
 • informuje wnioskodawcę o możliwości zawarcia umowy w siedzibie oddziału NFZ.

Umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece zawierane są na czas określony, wskazany w umowie.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą ze stron.

Materiały informacyjne

 1. Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.
 2. Wejdź na stronę:
  https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/Umowy_na_szczepienia_SWD_.pdf
 3. Zapoznaj się uważnie z instrukcją: „Umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach”.
 4. Zaloguj się do portalu świadczeniodawcy i wykonaj czynności opisane w rozdziale „3 Portal Świadczeniodawcy (CLO_WS)” wskazanej wyżej instrukcji.
 5. Pobierz definicję postępowania – z poziomu portalu świadczeniodawcy:

Sekcja umowy na realizację świadczeń -> pokaż więcej -> kliknij  link „informator o postępowaniach na rok 2023”  -> (w informatorze) – wybierz rodzaj świadczenia (filtr 0421 Inne usługi realizowane w aptekach) -> szukaj -> kliknij postępowanie: 

05-23-000659/APS/21/1/21.0000.001.02/14 -> informacje dodatkowe związane z postępowaniem -> kliknij definicja postępowania -> zapisz plik na dysku lokalnym.

Na tym etapie powinny być zapisane na dysku lokalnym 2 pliki:
plik profilu potencjału (instrukcja str. 39) i plik definicji postępowania.

 1. Wejdź na stronę: https://www.nfz-lodz.pl/kontraktowanie/aplikacja-ofertowa
 2. Pobierz aplikację ofertową „Aplikacja ofertowa 2 (nowa wersja)” -> https://ftp.nfz-lodz.pl/Konkurs_Ofert/Aplikacja_ofertowa_aktualna_wersja/OFERT_2_15.54.1102.exe
 3. Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją Rozdział
  „4 Ofertowanie 2 (OFERT)”.
 4. Ofertę wydrukuj i zapisz wersję elektroniczną na odpowiednim nośniku.
 5. Dostarcz tak przygotowaną ofertę do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobiście lub za pośrednictwem poczty:
 • na adres Biura Podawczego: ul. Kopcińskiego 58,
  90-032 Łódź lub
 • na adres Sali Obsługi Klienta: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.
 1. Publikator informacji o postępowaniach:

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938);
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561,
  ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r.
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.);
 5. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych
  (Dz.U. 2023 poz. 93);
 6. Zarządzenie Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938)

[2] Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami