Skip to main content

Dla farmaceuty

Zawieranie umów z aptekami / punktami aptecznymi

15 grudzień 2011

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że prowadzi postępowanie w sprawie zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę1 , zwanych dalej „umowami na realizację recept”.

Szczegółowe warunki postępowania dotyczącego zawierania umów na realizację recept zostały uregulowane:

 

Informacje ogólne:

 • Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept można złożyć w formie elektronicznej. Wówczas wnioskujący przekazuje za pośrednictwem Portalu NFZ podpisany elektronicznie wniosek wraz z podpisanymi elektronicznie załącznikami i nie ma konieczności drukowania wersji papierowej wniosku.

 

 • Jeśli wniosek oraz załączniki przygotowane na Portalu NFZ nie zostaną podpisane elektronicznie – oprócz przekazania wniosku elektronicznego za pośrednictwem Portalu – konieczne jest wydrukowanie, podpisanie i przekazanie wniosku i załączników do oddziału NFZ.

 

 • Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept składany jest przez wnioskującego do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres apteki2 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).
 • Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
 • Wnioski składane są odrębnie dla każdej prowadzonej przez wnioskującego apteki.
 • Umowy na realizację recept są zawierane odrębnie dla każdej apteki.
 • Wnioskujący, czyli podmiot prowadzący aptekę ubiegający się o zawarcie umowy na realizację recept, powinien spełniać wymagania określone w ustawie o refundacji, ustawie - Prawo farmaceutyczne, ogólnych warunkach umów1, zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.
 • Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się za pośrednictwem Portalu ŁOW NFZ.
 • Wnioski w formie papierowej, zgodne z ich formą elektroniczną, można składać osobiście lub przesłać pocztą do siedziby oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki2.

  

Dane korespondencyjne oddziału

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres siedziby: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Miejsce przyjmowania wniosków

 • Kancelaria ŁOW NFZ: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź,
 • Sala Obsługi Klienta ŁOW NFZ: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.

 

Sposób przygotowania wniosku

 1. W celu zawarcia umowy na realizację recept wnioskujący składa wniosek, spełniający warunki zawierania umów określone w zarządzeniu. Wniosek sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu NFZ.
 2. W celu złożenia wniosku, wnioskujący:
  1. zapoznaje się z niniejszym komunikatem, ogólnymi warunkami umów oraz zarządzeniem;
  2. przekazuje formularz rejestracyjny do oddziału Funduszu w celu rejestracji apteki w Portalu NFZ;
  3. po weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym - uzyskuje dostęp do Portalu Świadczeniodawcy NFZ;
  4. rejestruje w Portalu NFZ wymagane we wniosku informacje.
 1. Na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ przygotowuje wniosek o zawarcie umowy w formie elektronicznej, a także papierowej – jeżeli dotyczy. Wniosek zawiera:
  1. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę;
  2. dane identyfikacyjne apteki;
  3. aktualną ewidencję personelu (ewidencję personelu zatrudnionego w aptece).

Wniosek należy przekazać do oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu NFZ;

 1. w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej: wnioskujący przekazuje podpisany elektronicznie wniosek wraz z podpisanymi elektronicznie załącznikami do oddziału NFZ za pośrednictwem Portalu NFZ;
 2. w przypadku składania wniosku w formie papierowej:
 • wnioskujący przekazuje do oddziału Funduszu, za pośrednictwem Portalu NFZ, wniosek w formie elektronicznej (niezawierającej podpisu elektronicznego) wraz z załącznikami, oraz
 • składa wydrukowany i podpisany wniosek w formie papierowej (zgodny z jego formą elektroniczną) wraz z załącznikami do oddziału NFZ – osobiście lub pocztą;


  W przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych - usuwa braki formalne wniosku.

 

Kompletny zestaw dokumentów stanowi formularz wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, sporządzony w Portalu Świadczeniodawcy apteki, wraz z załącznikami do wniosku:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązania do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
 2. wniosek w sprawie rachunku bankowego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do wniosku),
 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do wniosku), wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, tj.:

  - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
  - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopię dyplomu technika farmaceutycznego,

 4. kopię zezwolenia na prowadzenie apteki,
 5. w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego w zakresie obejmującym złożenie wniosku, udzielone przez wnioskującego.

  

 • Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku składanego w formie papierowej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
 • Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku składanego w formie elektronicznej powinny być podpisane podpisem elektronicznym przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

 

Wniosek oraz załączniki powinny być podpisane odpowiednio przez:

 • osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz
 • kierownika apteki lub punktu.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w formie papierowej można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzonej apteki.

Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się bezpośrednio przez Portal Świadczeniodawcy.

Wnioskujący może:

 • poprawić lub uzupełnić złożony przez siebie wniosek:
  Poprawiony lub uzupełniony wniosek powinien zawierać oznaczenie „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU”;
 • wycofać złożony przez siebie wniosek:
  Oświadczenie o wycofaniu wniosku powinno zawierać oznaczenie „OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU WNIOSKU”.

 

Zasady przeprowadzania postępowania

 1. Wniosek złożony do naszego oddziału niezwłocznie weryfikujemy pod względem poprawności i kompletności. Informacja o przystąpieniu do weryfikacji wniosku przez oddział Funduszu jest widoczna dla wnioskującego w Portalu NFZ.
 2. Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą podpisania umowy na realizację recept.
 3. W przypadku wniosku niepoprawnie sporządzonego lub niekompletnego, wzywamy wnioskującego do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa Funduszu lub osoby przez niego upoważnionej termin do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 30 dni.
  Dokumenty lub oświadczenia złożone w wyniku wezwania oddziału Funduszu do korekty lub usunięcia braków formalnych powinny:

  - zawierać oznaczenie "KOREKTA WNIOSKU lub USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU",
  - wpłynąć do oddziału Funduszu przed upływem terminu wyznaczonego przez oddział Funduszu.

 4. W przypadku braku korekty lub nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym pisemnie powiadamiamy wnioskującego.
 5. Wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. forma papierowa wniosku jest zgodna z formą elektroniczną – w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej;
  2. jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane dane (dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę, apteki, aktualną ewidencję personelu),
  3. jest kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione załączniki do wniosku.
 6. Wniosek zostaje odrzucony, gdy:
  1. nie upłynął jeden rok od pierwszego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych,
  2. gdy nie upłynęły trzy lata od drugiego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.

   Wnioskujący otrzymuje powiadomienie z oddziału Funduszu o odrzuceniu wniosku.

 

 

Podpisanie umowy

 

Na podstawie złożonego wniosku oraz załączników przygotowujemy i sporządzamy projekt umowy na realizację recept, zgodnie ze wzorem określonym w ogólnych warunkach umów.
Umowa na realizację recept podpisywana jest przez:

 • podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
 • kierownika apteki,
 • Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną.

Umowę na realizację recept z podmiotem prowadzącym aptekę Fundusz zawiera niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.);
 2. Ustawa dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337);
 4. Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
 5. Zarządzenie 113/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę;
 6. Zarządzenie nr 65/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

 

Dokumenty powiązane:

1. Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki i punkty apteczne;
2. Wzór tablicy informacyjnej dla aptek/punktów aptecznych tablicy informacyjnej dla aptek/punktów aptecznych;
3. Zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;
4. Komunikat z dnia 2 stycznia 2012 roku - dla aptek, które od 1 stycznia 2012 roku mają zawartą umowę z NFZ;
5. Komunikat z dnia 20 grudnia 2011 roku - rozpoczęcie postępowania o zawarcie umów z aptekami/punktami aptecznymi.

 

Poradniki i instrukcje:

 1. Regulamin techniczny przygotowania wniosku,
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu technicznego przygotowania wniosku - wykaz Oddziałów Wojewódzkich NFZ,
 3. Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept – plik pdf.

Przypisy

1 Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2555 ze zm.);

2 apteka - rozumie się przez to aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);

3 Ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 337 ze zm.), zwane dalej ogólnymi warunkami umów.