Skip to main content

Dla farmaceuty

Przekazywanie dokumentów upoważnień do eZestawień za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy

Szanowni Państwo,
podczas przekazywania eZestawień, istnieje możliwość wczytania dokumentu z upoważnieniem dla danej osoby podpisującej eZestawienie i przekazania go do OW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.
Apteka przekazując eZestawienie:
• tak, jak dotychczas - określa role osób podpisujących szablon,
• dodatkowo wskazuje, czy złożenie podpisu następuje w drodze upoważnienia podmiotu do składania podpisu (wybór znacznika Upoważnienie).

Jeżeli dla osoby podpisującej eZestawienie upoważnienie zostało dostarczone wcześniej do OW NFZ – nie ma konieczności dołączania ponownie upoważnienia do eZestawienia.

Jeżeli dla osoby podpisującej eZestawienie upoważnienie nie zostało dostarczone wcześniej do OW NFZ – można przekazać je wraz z eZestawieniem:
• Dołączenie plików z dokumentem upoważnienia jest możliwe dla osób podpisujących, dla których zaznaczono znacznik Upoważnienie.
• Wybranie znacznika Upoważnienie wyświetli przycisk Przekaż skan.
• Preferowane jest przekazanie upoważnienia podpisanego elektronicznie. (Przekazanie wyłącznie skanu dokumentu pozbawionego podpisu elektronicznego wymaga niezwłocznego dostarczenia oryginału pełnomocnictwa do ŁOW NFZ).
• Na etapie przekazywania eZestawienia udostępniona została informacja o osobach upoważnionych, aktualnie wprowadzonych w systemie OW. Informacja ta pomoże operatorowi apteki stwierdzić, czy osoba podpisująca jest już w systemie NFZ, czy zasadne jest dołączenie upoważnienia.
• Podczas przekazywania eZestawienia do OW NFZ nastąpi sprawdzenie czy osoby podpisane pod eZestawieniem mają upoważnienia aktualne na dzień podpisu: Osoba upoważniona/Brak upoważnienia.

W przypadku braku upoważnienia aktualnego na dzień podpisu system wyświetli komunikat: Brak upoważnienia, wtedy:
• użytkownik będzie mógł dołączyć plik z upoważnieniem lub
• zignorować komunikat i przekazać eZestawienie do OW NFZ bez załącznika.
Brak obecności osoby w rejestrze nie będzie przeszkodą do przekazania eZestawienia
do OW NFZ. Przekazane zestawienia zawsze są weryfikowane pod kątem formalnym przez operatora OW.
Następnie za pomocą przycisku Przekaż do OW następuje przekazanie eZestawienia do OW NFZ.