Skip to main content

Dla farmaceuty

Zgłaszanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym

 

 

 

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013.364 z późn. zm.) wynika obowiązek poinformowania Oddziału NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym.

 

Prawidłowe wykazanie na Portalu Świadczeniodawcy osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym wymaga aktualizacji danych zarówno w Portalu Świadczeniodawcy w module „Personel”, jak i zgłoszenia zmian do umowy w Portalu „Aneksowanie umów”.

 

Termin na zgłoszenie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy.

 

W przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym Oddział Funduszu nakłada karę umowną.

 

W przypadku pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny 42 275 49 93.

 

Instrukcja aktualizacji ewidencji personelu zatrudnionego w aptekach/punktach aptecznych.

Stan na dzień: 1 listopada 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami