Skip to main content

Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne na 2024 r. (3)


Informacja dla nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne.


Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 05-23-000280/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr postępowania 05-23-000281/ZP/12/2/12.2971.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 05-23-000282/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 05-23-000283/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,

na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.) przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w ww. zarządzeniu.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty, należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 marca 2022 r.,  przesyłając lub dostarczając do siedziby oddziału na adres:


Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów od 1 stycznia 2024 r. prosimy o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 16.00 (Uwaga! liczy się data wpływu wniosku do kancelarii oddziału).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej