Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - sprawozdawczość z wykonanych świadczeń

23.04.2008

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że z mocą obowiązującą od 29 lipca 2008 r., uprawomocnia się Zarządzenie Nr 51/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z wyjątkiem § 1, pkt 7 obowiązujący od 01 lipca 2008 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transport sanitarny, Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna), Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń zgodnie z okodowaniem i wg formatu określonego załącznikiem nr 5, 6, 7 do umowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wraz ze zmianami określonymi w Zarządzeniu Nr  51/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zgodnie z ,,§ 9.1. Raporty w wersji elektronicznej z wykonania świadczeń w POZ za poprzedni okres sprawozdawczy określone w § 8, (…) świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu do 10 dnia każdego okresu sprawozdawczego z wyjątkiem Nr 6 – Świadczenia Diagnostyczne, w terminie  25 dni po upływie każdego półrocza zgodnie z § 10 umowy.

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty prawne:

 • Zarządzenie Nr  51/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3345&b=1
 • Zarządzenie Nr 26/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09 maja 2008 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3225
 • Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3084
 • Zarządzenie Nr 6/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)  - OBOWIĄZUJĄCE DO 31 CZERWCA 2008 R.
  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3066
 • Zarządzenie Nr  39/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  25 czerwca 2008 r.
  w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
  (II fazy) – OBOWIĄZUJĄCE OD 01 LIPCA 2008 R.
  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3290
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
  http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20081230801