Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

03.06.2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczenia z grup: D01 - Złożone zabiegi klatki piersiowej; D02 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej; D03 - Duże zabiegi klatki piersiowej; D05 - Bronchoskopia; D06 - Średnie zabiegi klatki piersiowej; D07 - Małe zabiegi klatki piersiowej; D54 - Zapalenie opłucnej; PZD01 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD02 - Duże zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD04 - Małe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.

Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)
  • Plan Taryfikacji na rok 2022.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia