Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 11 stycznia 2022 r

12.01.2022

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.).

 

I. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.), która:

 • posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
 • jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez Centrum e-Zdrowia systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych). Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze zm.);
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1395 ze zm.)
 • prześle formularz zgłoszeniowy załączniki nr 1 oraz oświadczenie załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Wymagania organizacyjne

szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);

 • podmiot zobowiązany jest do korzystania z systemu informatycznego przeznaczonego do zamawiania, ewidencji i dystrybucji szczepionek, który prowadzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych;
 • po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie podmiot ma obowiązek dokonać wpisu do e-Karty Szczepień. Powyższe nie wymaga wystawienia e-skierowania;
 • podmiot ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  podmiot samodzielnie organizuje system zapisów pacjentów na szczepienie;
 • podmiot ma obowiązek zapewnić warunki przechowywania szczepionek zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w celu realizacji szczepień oraz na rzecz ewentualnych zwrotów szczepionki;
 • obowiązkiem podmiotu jest stosowanie się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Centrum e-Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;

  

III. Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. wskazującym, iż zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne nikt poza farmaceutą i technikiem farmaceutycznym nie może wykonywać czynności fachowych w aptece, a szczepienie w aptece jest usługą farmaceutyczna (czynnością fachową);

 • wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego w aptece ogólnodostępnej jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza farmaceuta1;
 • wykonanie u osoby dorosłej szczepienia w aptece ogólnodostępnej przeciw grypie może przeprowadzić farmaceuta posiadający odpowiednie kwalifikacje 2;

 

IV. Procedura naboru.

 • Podmioty zgłaszają swoją aplikację poprzez przesłanie na skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pisemnego oświadczenia – jako treść pisma ogólnego do podmiotu publicznego (https://login.gov.pl/login/login?ssot=l10frbdxqq6u6vw5p2fq ) oraz formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznika. Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane. Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.
 • Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), prowadzonym przez właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • W celu właściwej weryfikacji podmiotów realizujących szczepienia prosimy o założenie profilu na Portalu Świadczeniodawcy
 • Wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w programie i przyjęciu warunków finansowania szczepień.

 

V. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości :

 • 17,21 zł z wykorzystaniem szczepionki przeciw grypie otrzymanej przez Podmiot nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • 60,30 zł z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez Podmiot.

 

VI. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :
 • rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie Centrum e-Zdrowia (konieczność wskazania źródła finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień "publiczne - szczepienie przeciwko grypie/COVID RARS") – Produkt rozliczeniowy - Szczepienie ochronne przeciwko grypie -99.03.0806 wartość 17,21 zł;
 • rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie Centrum e-Zdrowia (konieczność wskazania źródła finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień "publiczne - szczepienie przeciwko grypie/NFZ") – Produkt rozliczeniowy - Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot, - 99.03.0807 wartość 60,30 zł;
 • za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez Centrum eZdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane i zarejestrowane w systemie gabinet.gov.pl szczepienia przeciwko GRYPIE w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej za zgodą Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia);
 • Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.
 • Dla celów systemowej obsługi sprawozdawanych świadczeń niezbędne jest utworzenie technicznego typu umowy dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

VII. Zakończenie uczestnictwa

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa zobowiązana jest do:

 • powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kontakt:

 • 42 275 49 60,
 • 42 275 48 04
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej

  • 1 Art. 19 ust 5a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • 2 § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych