Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - Zawieranie umów na 2022 r.

10 grudzień 2021

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2022 i lata następne, w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ,
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ,
 3. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
   
  świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;
   
 4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 5. Świadczenia transport sanitarny w POZ,
 6. Koordynacja opieki – zadania koordynatora.

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2022 r. przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

 

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określone w rozdziale 4 zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do ww. zarządzenia przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58,
  tel. 42 275 41 67; 42 275 41 94,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
  tel. 42 275 41 14,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29,
  tel. 42 275 41 51,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3,
  tel. 42 275 41 34

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

  

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej tel.

 • 42 275 41 67;
 • 42 275 41 94

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej