Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wnioski o wydłużenie okresu spłaty rachunków 1/12

03.12.2021

Komunikat w sprawie wniosków o wydłużenie okresu spłaty


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 roku (Dz.U
2021 poz. 2003) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów:


„4. W przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako
iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.”

Wnioski należy złożyć za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 10 grudnia 2021 roku.

Po zalogowaniu się do portalu należy wybrać:

  • Moje umowy,
  • Rok: 2020,
  • Wnioski,
  • Typ wniosku: Wnioski o wydłużenie okresu spłaty.

Źródło: Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji WEF