Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących – weryfikacja za miesiąc marzec 2009

21 kwiecień 2009

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza zaktualizowaną listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc marzec nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer.

Jednocześnie przypominamy, że brak poprawnej, zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Sprawozdania powinny być sprawozdawane terminowo, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) oraz w Zarządzeniu Nr 107/2008/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90