Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w celu rozliczenia świadczeń podmiot wpisany do wykazu jest zobowiązany do przekazania sprawozdania i rachunku do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich udzielenia.

W związku zamknięciem ksiąg rachunkowych przypominamy o niezwłocznym przekazaniu ewentualnych korekt za rok 2020, jednak nie później niż 9 lutego br.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy