Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych

28 październik 2020

Warunki realizacji programu, jak również kryteria oceny ofert, zostały określone w Uchwale nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856). Zakres świadczeń w ramach programu, jak również obligatoryjne warunki ich udzielania, nie pokrywają się z „koszykiem świadczeń gwarantowanych”.

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełniania przez oferenta warunków wymaganych do udzielania rzeczonych świadczeń (personel, sprzęt) – np. dostępności zestawu do biostymulacji laserowej – skaner lub innych urządzeń, których brak wyłącza z ubiegania się o środki na realizacje programu.

Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy, proszone są o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania jak również umożliwiających ocenę spełniania deklarowanych warunków, np.:

  • wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji personelu (m.in. certyfikaty dotyczące odbytych szkoleń, zakończonych egzaminem),
  • dokonania aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty.

Kopie dokumentów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej