Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

16 kwiecień 2020

Wobec wejścia w życie:


ZARZĄDZENIA Nr 27/2020/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego

ZARZĄDZENIEM Nr 35/2020/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2020 r. zwanego dalej: zarządzeniem,

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków przez uprawnionych świadczeniodawców o udzielenie dofinansowania na urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do:


a) przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
lub


b) udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz ze specyfikacją dofinansowania oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 należy składać w wersji papierowej z dopiskiem na kopercie:

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ
równolegle

Specyfikację dofinansowania (załącznik nr 2 do zarządzenia) należy przesłać w wersji elektronicznej (plik excel) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W temacie wiadomości należy wpisać kod świadczeniodawcy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.


Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę, że w specyfikacji dofinansowania:


• wartość netto oraz wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00 zł,
• jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV,
• data wymieniona w kolumnie nr 8 (data odbioru) powinna być tożsama z datą dostawy/datą wykonania usługi widniejącą na fakturze potwierdzającej zakup urządzenia informatycznego lub oprogramowania podlegającego dofinansowaniu. W przypadku braku daty dostawy/daty wykonania usługi na fakturze należy przyjąć, że jest tożsama z datą wystawienia faktury,
• w kolumnach 12 (nazwa oprogramowania) i 13 (nazwa urządzenia informatycznego) należy wpisać pełną nazwę towaru wyszczególnioną na fakturze VAT.

We wniosku o udzielenie dofinansowania cz. I DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY w polu „Nazwa” należy wpisać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubiegającego się o dofinansowanie do zakupu oprogramowania. Proszę również zwrócić uwagę na nazwę podmiotu widniejącą na fakturze zakupu jako nabywca. W przypadku błędnej nazwy podmiotu prosimy o załączenie kserokopii noty do treści potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Informujemy ponadto, że korespondencja związana z rozpatrywaniem przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o udzielenie dofinansowania będzie kierowana do Państwa w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w specyfikacji dofinansowania w formie pliku pdf.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: 42 275 49 55, 42 275 49 34.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy