Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie 1/12

30 marzec 2020

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek świadczeniodawcy, w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), należność, o której mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

W związku z tym wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Portal Świadczeniodawcy. Taka funkcjonalność zostanie dodana w najbliższych dniach.

Po akceptacji wniosku przez ŁOW należy wystawić i przesłać rachunek.

Kontakt:

 • 42-275-49-34,
 • 42-275-49-33,
 • 42-275-49-35,
 • 42-275-49-75,
 • 42-275-49-29
 • 42-275-41-50,
 • 42-275-48-20,
 • 42-275-48-34,
 • 42-275-40-92
 • 42-275-48-92,
 • 42-275-49-21
 • 42-275-40-93

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy