Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

25.03.2020

W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.
Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:
• W wersji sieciowej usługi eWUŚ, która dostępna jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, w odpowiedzi w elemencie „nazwisko” wyświetlona zostanie informacja: 
[KW-DDMM] Nazwisko
Gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM –miesiąc zakończenia kwarantanny
Np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:
[KW-3003] Kowalski
Na poniższym rysunku widoczne jest sprawdzenie dla fikcyjnej osoby w wersji sieciowej usługi eWUŚ:
 v3 kwarantanna zrzut z wersji sieciowej eWUŚ

UWAGA: W przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki.

• Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3
W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie uprawnienia do świadczeń otrzyma w polu „nazwisko” następujące znaki ujęte w nawias kwadratowy: KW oraz dzień i miesiąc zakończenia kwarantanny. Znaki te będą umieszczone przed nazwiskiem.
Element „nazwisko” w przypadku osoby objętej kwarantanną przybierze następującą formę:
[KW-DDMM] Nazwisko
Gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM –miesiąc zakończenia kwarantanny
Np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:
[KW-3003] Kowalski
UWAGA: W przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki.
• Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5
W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie świadczeniobiorcy udostępni dodatkową sekcję <informacje_dodatkowe> która będzie zawierała dodatkowe informacje związane z pacjentem, jako listę elementów <informacja_dodatkowa> z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
- poziom – O (ostrzeżenie)
- kod – KWARANTANNA-COVID19
- wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

Źródło: Centrala NFZ