Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – warunki udzielania świadczeń

18.03.2009

   Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ  uprzejmie przypomina, iż zgodnie z treścią § 13 Zarządzenia Nr 80/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 października 2008r., świadczenia w poradniach specjalistycznych obejmują następujące czynności świadczeniodawcy:
1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środkami pomocniczymi,
3) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe    lub rehabilitację leczniczą,
4) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
5) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
6) wykonywanie badań profilaktycznych,
        Ponadto przypominamy, że Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie precyzuje okresu ważności wystawionych skierowań. Uznaje się, że skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne przez cały okres leczenia specjalistycznego. Jednocześnie lekarz specjalista zgodnie z § 12 pkt.5 Ogólnych warunków umów, zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. W związku z powyższym nieuzasadnione jest w tych przypadkach kierowanie pacjentów do lekarzy POZ, celem  uzyskania  nowego  skierowania  przy zmianie  roku kalendarzowego.