Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany dotyczące kodów charakteryzujących specjalność komórek organizacyjnych w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

29.01.2020

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców, iż zgodnie z publikacją nowego Zarządzenia nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, które weszło w życie z dniem 17 stycznia 2020 r., w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia dla świadczeń takich jak:


• leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży,
• świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
• świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży,
• świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
• świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,

otrzymały nowe kody, odpowiadające kodom charakteryzującym specjalność komórek organizacyjnych. W związku z tym ŁOW NFZ prosi o uaktualnienie ww. kodów resortowych charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej, stanowiących część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w swoich rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej