Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2020 w Portalu Świadczeniodawcy

14.01.2020


W związku z rozpoczęciem elektronicznego procesu aneksowania umów na Podstawową Opiekę Zdrowotną ŁOW NFZ informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2020 w odmienny niż dotychczas sposób. Nadmieniamy, że aneksy te zostały wysłane do Państwa tylko w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o PILNE dostarczenie 1 egzemplarza (aneksu wraz z załącznikami) w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi ul.Kopcińskiego 58 pok. 102.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako "System e-faktura". Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie ŁOW NFZ do podpisania pobranej umowy. Plik, o którym mowa powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.
Opis funkcjonalności dotyczących obsługi eUmów znajdziecie Państwo w udostępnionej dokumentacji pod adresem https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/CLO_WS.pdf w rozdziale 4.2.3.8.

ŁOW NFZ zaprasza do zwrotu wydrukowanych aneksów.:


- w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11),

- we właściwych miejscowo Delegaturach:

Umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl.Wojewódzki 3;
tel. 42 275 41 30
Umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, ul.Jagiellońska 29;
tel. 42 275 41 35
Umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al.Armii Krajowej 15;
tel. 42 275 41 15


Prosimy o pilne podpisanie aneksów.

Źródło: Dział Obsługi Umów