Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców - aktualizacja z dnia 10.07.2019 r.

11 lipiec 2019

Wobec wejścia w życie Zarządzenia nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców link Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza uprawnionych Świadczeniodawców do składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wnioski o udzielenie dofinansowania (załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia) wraz ze specyfikacją dofinansowania (załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia) oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie ze środków własnych świadczeniodawcy w 2018 roku albo 2019 roku ww. oprogramowania należy składać w wersji papierowej z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA.

Dodatkowo specyfikację dofinansowania (załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia) prosimy przesłać w wersji elektronicznej (plik excel) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie wiadomości należy wpisać kod świadczeniodawcy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę, że w specyfikacji dofinansowania:

  • wartość netto oraz wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00 zł.
  • jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.
  • w polu nazwa oprogramowania należy wpisać pełną nazwę wyszczególnioną na fakturze VAT w kolumnie „Nazwa/Opis towaru”.
  • data wymieniona w kolumnie nr 11 (Data odbioru oprogramowania) powinna być tożsama z datą dostawy/datą wykonania usługi widniejącą na fakturze potwierdzającej zakup oprogramowania podlegającego dofinansowaniu. W przypadku braku daty dostawy/daty wykonania usługi na fakturze należy przyjąć, że jest tożsama z datą wystawienia faktury.

We wniosku o udzielenie dofinansowania cz. I DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY w polu „Nazwa” należy wpisać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubiegającego się o dofinansowanie do zakupu oprogramowania. Proszę również zwrócić uwagę na nazwę podmiotu widniejącą na fakturze zakupu jako nabywca. W przypadku błędnej nazwy podmiotu prosimy o załączenie kserokopii noty do treści potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Informujemy ponadto, że korespondencja związana z rozpatrywaniem przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o udzielenie dofinansowania będzie kierowana do Państwa w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w specyfikacji dofinansowania w formie pliku pdf.

Telefony kontaktowe:

  • 42 275 49 34,
  • 42 275 49 55

Źródło: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia