Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja wsteczna świadczeń za rok 2018

12 luty 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w 2018 roku (weryfikacja uwzględnia wszystkie świadczenia – zapłacone i niezapłacone). Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w 2018 roku i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń. Weryfikacja wsteczna uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń i ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami Ministra Zdrowia).

 

W celu dokonania korekt zakwestionowanych świadczeń w dniach od 18.02.2019 r. do 08.03.2019 r. zostaną zdjęte blokady umów umożliwiając Państwu dokonanie stosownych korekt.

 

Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać. W przypadku błędnie sprawozdawanych świadczeń już sfinansowanych oprócz ponownego przesłania komunikatu należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.

 

Status odblokowania będzie umożliwiał:

 • poprawianie pozycji nierozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • poprawianie pozycji rozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • usuwanie pozycji nierozliczonych,
 • usuwanie pozycji rozliczonych.

 

W przypadku odwołania od wyników weryfikacji do czasu otrzymania informacji o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.

 

W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

 • kod umowy,
 • id zakwestionowanego zestawu świadczeń,
 • id zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej,
 • id świadczenia w systemie nadawcy,
 • typ błędu,
 • uzasadnienia odwołania,
 • kopia niezbędnej do rozpatrzenia odwołania dokumentacji

 

W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy. Wzór wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej ŁOW NFZ:

http://www.nfz-lodz.pl/dopobraniapliki/dlaswiadczeniodawcowipersonelumedycznego/5740-pliki-umowy

 

Termin składania odwołań oraz wniosków o odblokowanie okresów sprawozdawczych upływa w dniu: 01.03.2019 r. (data wpływu do ŁOW NFZ).

 

UWAGA! Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań od zakwestionowanych świadczeń, dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).

 

Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości należy rozliczyć w ww. terminie poprzez przesłanie do ŁOW NFZ faktury/rachunku/noty komunikatem XML - FAKT/RACH/NOTA.
Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

 

UWAGA! W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

 

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:

 • 42 275–49–03 (LSZ – 03/1, 03/8, PSY),
 • 42 275–40–71 (LSZ – 03/3, 03/5, 03/8),
 • 42 275–49–14 (REH, LSZ – 03/1, 03/8),
 • 42 275–40–76 (LSZ – 03/1, 03/8),
 • 42 275–40–70 (AOS, LSZ – 03/1, 03/8),
 • 42 275–48–23 (SOK, LSZ – 03/1, 03/6, 03/8, OPH, SPO)),
 • 42 275–40–24 (STO, RM, PD),
 • 42 275–41–63 (POZ),
 • 42 275–40–74 (AOS, PSY, LSZ, REH)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej