Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało opublikowane Zarządzenie
Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiający te zaświadczenia.
Wnioski należy składać w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58 (z wyłączeniem delegatur) do dnia 15.12.2018 r. (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).

Termin realizacji wniosków – liczony indywidualnie dla każdego wniosku – 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w ŁOW NFZ.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej Oddziałowi.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji składanych wniosków prosimy o: