Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek ustalane dla podmiotów będących przedsiębiorcami.

22.02.2018

Każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295).

W przypadku pielęgniarek i położnych, zgodnie z § 5 ust. 4 przywołanego Rozporządzenia, zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, następować będzie z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2016 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej normy zatrudnienia pielęgniarek dotyczą wprost podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych podmiotów, należy wskazać, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938, z późn. zm.), podstawą udzielania świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w zarządzeniach Prezesa oraz w przepisach odrębnych, w szczególności we właściwych przepisach wydanych na podstawie art. 31d, art. 95m ust. 12 oraz art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, co oznacza, że zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 roku, z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w części określającej warunki wspólne wobec świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji, świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowanego zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia zgodnie z przepisami § 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W świetle powyższego każdy Świadczeniodawca udzielający na podstawie umowy z ŁOW NFZ świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej winien określać minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2016 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r.)

Źródło: Wydział Kontroli