Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Co powinno zawierać skierowanie

22.08.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina, że zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069) skierowanie powinno zawierać następujące dane:

1. oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (§ 10 ust. 1 pkt 1) tj

  • nazwę podmiotu,
  • kod resortowy, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  • nazwę przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,
  • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego,
  • w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
  • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych -
  • w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne'
  • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

2. oznaczenie pacjenta, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2; ;

3. oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;

4. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą;

5. inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia;

6. datę wystawienia skierowania;

7. oznaczenie osoby kierującej na badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 ;

8. pieczątkę z sygnaturą umowy z NFZ - gdy skierowanie wystawiane jest w ramach świadczeń realizowanych na podstawie umowy z NFZ.

 

Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia jednoznacznie określa elementy, które powinno zawierać skierowanie wystawione w postaci papierowej.

Natomiast żadne obowiązujące przepisy prawa nie określają wzoru skierowania do poradni specjalistycznej.

W związku z powyższym Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ oczekuje, że wszystkim pacjentom posiadającym skierowania zawierające wszelkie niezbędne dane określone w ww. rozporządzeniu – niezależnie od wzoru posiadanego skierowania - będą udzielane świadczenia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t.).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).

Źródło: Dział Spraw Świadczeniobiorców