Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne od 1 września

28.09.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki/higienistki szkolne).

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w zakresach wykazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia[1] jest przekazanie dokumentów rozliczeniowych:

każdorazowo

  • za pomocą komunikatu REF poprzez Portal Świadczeniodawcy wraz z przedłożeniem faktury/rachunku w wersji papierowej, lub
  • w formie elektronicznej (e-dokument) faktury/rachunku za pomocą komunikatu FAKT/RACH poprzez Portal Świadczeniodawcy

wraz z OŚWIADCZENIEM stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia[2] w formie pisemnej w postaci

  • papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawcy,
    lub
  • elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia[3].

W przypadku braku oświadczenia płatność zostanie wstrzymana i nastąpi w ciągu 7 dni od dnia uzupełnienia oświadczenia jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do ŁOW NFZ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rozliczania Umów pod numer telefonu: (42)275-49-21, (42)275-49-20.


[1] Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28.07.2015 r.

[2] Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28.07.2015 r.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r.

Źródło: WEF