Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana numeru postępowania o zawarcie umowy w zakresie podstawowa opieka zdrowotna

04 lipiec 2016

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku w wejściem w życie Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nastąpiła zmiana numeru  postępowania na numer 05-16-000120/POZ/0113/6.


Wobec powyższego, wnioskodawcy, którzy ubiegają się o zawarcie umowy na realizację świadczeń  w POZ od 01.08.2016 r., przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.


Jednocześnie informujemy, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty:

  • określone w ww. zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r.,
  • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW.


Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do ww. zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r.  przesyłając  lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

  • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58,
  • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14,
  • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
  • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel. 42 275 41 43


w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 
Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ  (tel.42 275 41 67)