Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

31 maj 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o rozpoczęciu postępowania dotyczącego wyłaniania przez AOTMiT podmiotów, z którymi zawierane będą umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalenia taryfy w zakresie świadczeń.

„ Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania  i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.


Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od dnia 31 maja 2016 roku”.

W załączeniu załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Źródło: Centrala NFZ