Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przypomnienie o zmianach dot. sprawozdawczości świadczeń udzielonych w SOR i IP wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 roku.

22 kwiecień 2016

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 110/2015/BP Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, do sprawozdawczości w zakresie  świadczeń udzielonych w SOR i IP z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany.
1.    Świadczeniodawcy zobowiązani są wykazywać czynności określone w załączniku nr 5 do ww. zarządzenia – w SOR oraz w załączniku nr 5d do zarządzenia - w IP, w niżej określonych przypadkach:
-    dla świadczeń zrealizowanych w SOR/IP, które nie zakończyły się pobytem w innym oddziale szpitalnym Świadczeniodawcy,
-    dla świadczeń udzielonych w SOR pacjentom zakwalifikowanym do kategorii stanu zdrowia V lub VI, którzy zostali przyjęci w trybie nagłym w wyniku przekazania przez ZRM,
-    dla świadczeń udzielonych w IP pacjentom przyjętym w trybie nagłym, w wyniku przekazania przez ZRM i hospitalizowanym na oddziałach pierwszego wyboru, wymienionych w wykazie opublikowanym na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań ZRM w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wskazanych jako jednostki organizacyjne szpitali, wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 z późn.zm.)
2.    Dla świadczeń zrealizowanych w SOR/IP zakończonych pobytem w innym oddziale szpitalnym świadczeniodawcy, dla których nie są spełnione ww. warunki, należy przekazywać dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ustawy o świadczeniach, bez konieczności wykazywania czynności określonych odpowiednio w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 5d do zarządzenia.