Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przypomnienie zasad prowadzenia list oczekujących – endoprotezy i zaćma

23.03.2016

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdy Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia list oczekujących w sposób zapewniający zasadę sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń, przy czym lista ta stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez Świadczeniodawcę.
Ponadto przypominamy, iż w przypadku zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia, świadczeniodawca jest zobowiązany do informowania o zmianach Pacjentów. W związku z faktem, iż wyznaczane odległe terminy udzielenia świadczenia mogą ulegać wielokrotnym zmianom (np. w wyniku rezygnacji Pacjentów z wcześniejszymi terminami), Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca informowanie o zmianach planowanego terminu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W przypadku gdy do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało mniej niż 30 dni, wówczas Pacjent powinien być informowany o każdej jego zmianie.

W związku z napływającymi od Świadczeniodawców sygnałami dotyczącymi nieprzestrzegania przez pacjentów wyznaczonych terminów udzielania świadczeń, ŁOW NFZ przypomina iż z zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę, jeżeli nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub zabieg, a także gdy zrezygnował z danego świadczenia opieki zdrowotnej.

W świetle art. 20 ust 5 ustawy, który  nakazuje prowadzenie list oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, niedopuszczalne jest ciągłe przesuwanie terminu wizyty lub zabiegu, jeżeli nie jest to uzasadnione istotnymi przyczynami losowymi, osobistymi lub zdrowotnymi. W przypadku nagminnego przekładania terminu realizacji świadczenia przez pacjenta, świadczeniodawca ma prawo wykreślić świadczeniobiorcę z listy oczekujących.