Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie umów realizowanych w 2015 r.

31 grudzień 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484):

  • świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty rozliczeniowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni (§23 ust. 3),
  • rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§27 ust. 2).


Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2015 roku w terminie określonym w §23 ust. 3 OWU.


Ponadto proszę o złożenie ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych (w tym również wskazanych w komunikacie zamieszczonym w Portalu Świadczeniodawcy w dniu 29.12.2015) w terminie do 10 stycznia 2016 r.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że Łódzki OW NFZ planuje przeprowadzić proces rozliczenia wykonania umów realizowanych w roku 2015 w terminie od 11 stycznia 2016 roku. Należy zaznaczyć, że nieterminowe i niepełne przekazywanie danych  wpływa bezpośrednio na wyniki analiz w zakresie zrealizowanych świadczeń przeprowadzonych przez ŁOW NFZ, co może mieć wpływ na ostateczny poziom umów w ramach środków finansowych planu roku 2015.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy