Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie Prezesa AOTMiT - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

28 sierpień 2015

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)” oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia,
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
zaprasza


do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne świadczeniodawcom będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Źródło: Centrala NFZ