Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowanie z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów do udzielenia świadczeń

15.07.2015

Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t z późn. zm.) osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta,

w treści skierowania, między innymi oznaczenie podmiotu wystawiającego takie skierowanie, w którego skład wchodzą następujące dane:

  1. nazwa podmiotu, w którym wystawiono skierowanie,

  2. kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t. z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

  3. nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,

  4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,

  5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne.

Należy wskazać, że konieczność przekazania do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, VIII część kodu resortowego przez podmiot udzielający świadczeń na podstawie skierowania wynika z przepisów załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia1  oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia2.

Należy podkreślić, że żądanie od pacjentów korzystających z konsultacji specjalistycznych i świadczeń szpitalnych udzielanych na podstawie wystawionego skierowania, dostarczenia skierowania zawierającego VIII części kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której wystawiono skierowanie, nie znajduje uzasadnienia i może stanowić utrudnienie dla ubiegających się o udzielenie świadczenia na podstawie skierowania.

Identyfikacja danych, o których mowa powyżej powinna wynikać z właściwej organizacji udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym (za co odpowiada osoba kierująca podmiotem zgodnie z art. 23 i 24 ust. 1 pkt 6 – 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej), przebiegać bez ograniczania dostępności do świadczeń oraz  utrudnień powodujących niedogodności dla pacjentów.


1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 j.t. z późn. zm.)

2) zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych zmienionego zarządzeniem Nr 16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 roku

Źródło: Centrala NFZ