Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady prowadzenia list oczekujących

09 czerwiec 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, w związku z napływającymi informacjami o nieprawidłowym postępowaniu świadczeniodawców podczas wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących na świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) i świadczenia szpitalne (SZP), przypomina świadczeniodawcom zasady postepowania.

  1. Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących.

  2. Świadczeniodawca powinien wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia wynikający z kolejności zgłoszeń oraz kryteriów medycznych. Świadczeniodawca powinien zaproponować świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

  3. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca może to uczynić w dniu wpisu na listę. Świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku, gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się w określonym terminie.

  4. Świadczeniodawca w wyniku otrzymania informacji powinien wyznaczyć świadczeniobiorcy nowy planowany termin udzielenia świadczenia, tj. dokonać zmiany planowego terminu świadczenia, a także odnotować na liście przyczynę tej zmiany.

Pamiętać jednak należy, że zasady te nie dotyczą osób szczególnie uprawnionych.
 
Podstawa prawna art. 20 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2001r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej