Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej - szkolenie w Katowicach

22.04.2015

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12-13 maja 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Katowicach odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi), których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Program szkolenia:

  • Podstawy prawne transgranicznej opieki zdrowotnej
  • Koordynacja a opieka zdrowotna w ramach dyrektywy transgranicznej
  • Zasady udzielania świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji oraz na podstawie dyrektywy transgranicznej. Podstawowe różnice
  • Zasady wydawania recepty transgranicznej
  • Kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą
  • Zadania informacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kontekście dyrektywy transgranicznej oraz zasady współpracy z KPK i OW NFZ
  • Zwrot kosztów i finansowanie świadczeń udzielanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobom ubezpieczonym w Funduszu  – informacje ogólne i obowiązki świadczeniodawców
  • Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zasady wystawiania faktur i finansowanie świadczeń oraz procedura wyjaśniania faktur niejasnych. Współpraca z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i Krajowym Punktem Kontaktowym
  • Leczenie planowane poza granicami kraju
  • Trening komunikacji interpersonalnej – umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej i ich rola w przekazywaniu informacji; komunikacja w tzw. „sytuacjach trudnych”, zasady i strategią komunikowania się ze świadczeniobiorcą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu oraz niezwłoczne nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:


KPK NFZ, Biuro Projektu,
Centrala NFZ;
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa


z dopiskiem – Do rąk własnych – Szkolenie Katowice – KPK O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza ilości osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.
Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 64 47.

 

Źródło: Centrala NFZ