Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja za rok 2014

26 marzec 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w roku 2014 (weryfikacja uwzględnia wszystkie świadczenia - zapłacone i niezapłacone). Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w 2014 roku i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń. Weryfikacja wsteczna uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń i

ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami Ministra Zdrowia).

W celu dokonania korekt zakwestionowanych świadczeń w dniach 1 – 30 kwietnia 2015 r. zostaną zdjęte blokady umów umożliwiając Państwu dokonanie stosownych korekt.


Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać. W przypadku błędnie sprawozdawanych świadczeń już sfinansowanych oprócz ponownego przesłania komunikatu należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.


Status odblokowania będzie umożliwiał:

 • poprawianie pozycji nierozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • poprawianie pozycji rozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • usuwanie pozycji nierozliczonych,
 • usuwanie pozycji rozliczonych.


W przypadku odwołania od wyników weryfikacji do czasu otrzymania informacji o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.

W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

 • kod umowy,
 • id zakwestionowanego zestawu świadczeń,
 • id zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej,
 • typ błędu,
 • nr PESEL pacjenta / identyfikator pacjenta,
 • uzasadnienia odwołania,
 • kopia niezbędnej do rozpatrzenia odwołania dokumentacji medycznej (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego).


W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy wg wzoru określonego w komunikacie z dnia 28 października 2013 roku .


Termin składania odwołań upływa w dniu 20.04.2015 r. (data wpływu do ŁOW NFZ).


UWAGA!

Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań  od zakwestionowanych świadczeń dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).


Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości należy rozliczyć w ww. terminie poprzez przesłanie do ŁOW NFZ faktury/rachunku/noty w formie elektronicznej (e-dokumentu)  za pomocą komunikatu FAKT/RACH/NOTA lub za pomocą komunikatu REF wraz  z przedłożeniem dokumentów w formie papierowej.


Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

UWAGA!
W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń  oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:
42 275 – 49 – 03    (LSZ – 03/1, 03/4),
42 275 – 40 – 71    (LSZ – 03/2, 03/3, 03/5),
42 275 – 49 – 14    (REH),
42 275 – 40 – 76    (PSY),
42 275 – 40 – 70    (AOS, RM, PD),
42 275 – 48 – 23    (SOK, OPH, SPO),
42 275 – 40 – 24    (STO),
42 275 – 41 – 63    (POZ),
42 275 – 40 – 74

Źródło: Wydział Świadfczeń Opieki Zdrowotnej