Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych małoletnim pacjentom podczas nieobecność rodziców/opiekunów prawnych

20 marzec 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie ze  stanowiskiem  Rzecznika Praw Pacjenta lekarz dentysta może udzielić małoletniemu pacjentowi świadczenia zdrowotne podczas nieobecność rodzica / opiekuna prawnego, po uprzednim wyrażeniu przez niego stosownej zgody.

Dokumentem stanowiącym zgodę jest oświadczenie woli, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać jakiego konkretnego świadczenia zdrowotnego dotyczy złożona zgoda (np. wyrażam zgodę na leczenie endodontyczne zęba X, wyrażam zgodę na usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów).

Ponadto, z treści ww. dokumentu powinno wynikać, iż rodzicowi zostały przekazane informacje określone w art. 9 ustawy o prawach pacjenta  i  Rzeczniku Praw Pacjenta czyli, że lekarz przedstawił rodzicowi tok czynności, które składają się na określoną procedurę medyczną i poinformował go o przewidywanych efektach leczenia, możliwych powikłaniach i alternatywnych metodach postępowania.Lekarz udzielający świadczenie zdrowotne nie poinien mieć wątpliwości co do zakresu wyrażonej zgody przez osobę, która złożyła oświadczenie woli i opatrzyła je własnoręcznym podpisem. Niedopuszczalnym jest akceptowanie przez lekarza zgody nie wskazującej szczegółowo przedmiotu zgody (np. wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne).

Jednocześnie, ŁOW NFZ informuje, że obowiązujące przepisy prawne dotyczące kwestii związanej z prawem pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w głównej mierze zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn.zm.), a także w ustawie z  dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn.zm.).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej