Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na rok 2015 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału

26.11.2014

W związku z procesem przygotowywania procedury aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy a w następstwie przygotowania szablonów aneksowanych umów prosimy Państwa o rozpoczęcie weryfikacji następujących elementów znajdujących się w Portalu Potencjału.


1. W sekcjach „Struktura świadczeniodawcy", „Personel" i „Zasoby świadczeniodawcy" należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału który był deklarowany na rok 2014 i lata następne na pole „Data do". Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki - harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność sprzętu. Do szablonu umowy na rok 2015 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2014 (bez względu na to, czy jest to 31.12.2014 czy zaznaczone jest pole „Do końca trwania umowy), po sprawdzaniu dostępności danych potencjału w strukturach świadczeniodawcy w Portalu Potencjału. Jeżeli „data do" w Portalu Potencjału uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 1.01.2015 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2015 r. Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2015 rok prezentuje poniższy schemat.

POTENCJAŁ

UMOWA 2014 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)

PORTAL POTENCJAŁU dane o potencjale w SOP
(data obowiązywania potencjału)

UMOWA 2015
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2014)

Przykład 1

bezterminowo

bezterminowo

Tak

Przykład 2

bezterminowo

np. 05.05.2015

(każda data większa lub równa 01.01.2015)

Tak

Przykład 3

bezterminowo

np. 31.12.2014

(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 4

bezterminowo

np. 20.12.2014

(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 5

31.12.2014

bezterminowo

Tak

Przykład 6

31.12.2014

np. 05.05.2015

(każda data większa lub równa 01.01.2015)

Tak

Przykład 7

31.12.2014

np. 31.12.2014

(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 8

31.12.2014

np. 20.12.2014

(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 9

30.12.2014 i wcześniejsze

jakakolwiek data

Nie

2. W sekcji „Umowy podwykonawstwa" należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa.

Ponieważ przygotowywanie szablonów umów na rok następny rozpocznie się z początkiem grudnia. Zmiany zgłoszone do umów za pomocą wniosków o aneks po 27 listopada mogą nie zostać przeniesione do umowy na rok 2015. Wykazane będą jedynie w aneksach do umów na rok 2014. Po odebraniu aneksu umowy na rok 2015 prosimy szczegółowo sprawdzić dane dotyczące Państwa potencjału w nim zawarte. W wypadku stwierdzenia odstępstw od stanu umowy na koniec 2014 r. prosimy o skorygowanie stanu potencjału od 1 stycznia 2015 r. za pomocą wniosków o aneks do umowy.


W wypadku planowanych przez Państwa urlopów personelu uczestniczącego w realizacji umów zawartych z NFZ, przypadających na okres przełomu roku, gdy zmiany w okresach dostępności pracownika wykazuje jego nieobecność w dniach 31 grudnia 2014 r. lub 1 stycznia 2015 roku należy pamiętać że informacje o takim pracowniku nie przeniosą się do schematu umowy na rok 2015. Należy wtedy po udostępnieniu możliwości składania wniosków o aneks do umowy na rok 2015 niezwłocznie zgłosić wnioskiem taką osobę do umowy.