Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne

17 październik 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina, iż w szczególnych sytuacjach rozliczenie wykonanego świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).


Zastosowanie produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika może odbyć się w sytuacji udzielania przez świadczeniodawcę świadczenia:

 • którego koszt przekracza wartość 15 000 zł i wartość obliczaną wg wzoru określonego w § 22 ust. 1 pkt 1 cytowanego wyżej zarządzenia,
 • które jest dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym,
 • które spełnia jednocześnie łącznie poniższe warunki:
  • w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala,
  • inny problem zdrowotny, o którym mowa wyżej, nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala,
  • jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • nie może być rozwiązany jednoczasowym zabiegiem,
  • nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego,
  • kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie,
 • obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej