Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie umów na lata następne

10.10.2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1138) informuje, że do Świadczeniodawców realizujących w dniu wejścia w życie ww. ustawy (tj. 28 sierpnia 2014r.) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające z końcem roku 2014 -   zostaną skierowane wnioski o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów:

 • do 31.12.2015 r.
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • do 31. 03.2016 r.
  • opieka paliatywna i hospicyjna;
  • świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze;
  • leczenie stomatologiczne;
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
  • programy profilaktyczne;
 • do 30.06.2016 r.
  • pomoc doraźna i transport sanitarny;
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
  • leczenie szpitalne (w tym chemioterapia  i programy lekowe);
  • świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane;
  • rehabilitacja lecznicza.

W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy warunki finansowania świadczeń na następny okres rozliczeniowy będą ustalone na zasadach określonych w  § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 81, poz. 484).