Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Najważniejsze zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2015 dotyczące wprowadzenia wpisów na listę oczekujących

23.09.2014

Szanowni Państwo,

           W związku ze zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawartymi w ustawie z dnia 22 lipca 2014 roku informujemy, iż Świadczeniodawca:

 • nie umieszcza na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, Świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego Świadczeniodawcy
 • dokonuje zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, każdego dnia w godzinach pracy komórek udzielających dane świadczenia opieki zdrowotnej
 • dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez Świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania
 • w przypadku skreślenia Świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, zwraca Świadczeniobiorcy oryginał skierowania
 • w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Świadczeniodawca informuje Świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie
 • przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, a w przypadku gdy Świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, Świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego Świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia
 • do którego zgłasza się Świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u Świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania, za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty
 • prowadzi odrębną onkologiczną listę oczekujących na udzielenie świadczenia dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego
 • umieszcza Świadczeniobiorcę, z wyjątkiem Świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście onkologicznej, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
  • stanu zdrowia Świadczeniobiorcy
  • rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu
  • chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być udzielone świadczenie
  • zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności
 • nie stosuje ww. przepisów do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry
 • jest obowiązany umożliwić Świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie terminie udzielenia świadczenia
 • przekazuje co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia, informację, według stanu na ostatni dzień miesiąca, o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie świadczeń, liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania, a także resztę danych pacjentów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 3lit. c i d
 • przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia
 • na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć inne informacje dotyczące realizacji obowiązków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2015 roku. Część regulacji, jak na przykład przekazywanie danych zawartych na listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, wymaga aktów wykonawczych, o czym będziemy informować na bieżąco. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizacjami i śledzenie komunikatów odnoszących się do tej kwestii.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej