Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu przesiewowych badań cytologicznych (SIMP)

06 marzec 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Zarządzeniu nr 81/2013/DSOZ Prezesa NFZ w rodzaju Profilaktyczne programy zdrowotne z dnia 17. 12. 2013 r. nastąpiła zmiana w odniesieniu do oceny przesiewowych wymazów cytologicznych (SIMP).

W odróżnieniu od poprzednich zarządzeń, załącznik nr 3 do nowego Zarządzenia nie uwzględnia 20 % odsetka preparatów warunkowo dopuszczonych do oceny. Wymazy mogą się nadawać do oceny lub nie (rozdział 8 załącznika, pkt.3), a odsetek rozmazów nie nadających się do oceny nie może być wyższy niż 3 %. Zatem, w b.r. należy zwrócić szczególną uwagę na procedurę postępowania: od pobrania, poprzez postępowanie z materiałem cytologicznym do czasu przekazania do pracowni diagnostycznej, a następnie zatwierdzenia wyniku (procedura nie powinna trwać dłużej, niż 21 dni). Zgodnie ze wspomnianym zarządzeniem, świadczeniodawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a w razie niewykonania zaleceń w ciągu 3 miesięcy, ŁOW NFZ może wypowiedzieć umowę na etap podstawowy programu raka szyjki macicy (zał. 3, rozdział 8).


W związku z powyższym, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej przygotował dane z 2013 r. z efektów pobrania wymazów cytologicznych przez ginekologa/położną, postępowania z preparatem oraz oceną materiału przez pracownię diagnostyczną.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na ten temat, to wraz z imiennym upoważnieniem, zapraszamy po odbiór tych danych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, p. 224, II piętro, ul. Kopcińskiego 56 po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby, podając kod świadczeniodawcy.

Jedynie w przypadku świadczeniodawcy, u którego wymazy pobiera tylko jeden ginekolog, mogą zostać przesłane przez NFZ, jednak na wyraźne życzenie zainteresowanego.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można po numerem telefonu: 42 275 49 60