Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie identyfikatorów stosowanych w sprawozdawczości z kolejek oczekujących

27 sierpień 2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawcy realizujący świadczenia, o których mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.), przekazujący dodatkowe dane z zakresu list oczekujących, tj. dane dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca oraz osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, mogą posługiwać się w sprawozdawczości wskazanymi w poniższej tabeli identyfikatorami osób:

Identyfikatory osób stosowane w sprawozdawczości

Lp.

Identyfikator

Kod

Wymagany

1

numer PESEL

P

zawsze w przypadku osoby, która ma nadany numer PESEL

2

osobisty numer identyfikacyjny

R

zawsze w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, bez względu na to, czy ma nadany numer PESEL

3

seria i numer dowodu osobistego

D

w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego

4

seria i numer paszportu

T

5

nazwa, seria, i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

I

  

W przypadku dzieci do 6. miesiąca życia, które nie posiadają żadnego z identyfikatorów wymienionych w powyższej tabeli, należy posłużyć się identyfikatorem jednego z rodziców albo opiekuna prawnego.

Zalecane jest, aby w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących posługiwać się konsekwentnie tym samym identyfikatorem od momentu wpisu na listę oczekujących do skreślenia z listy. Jeśli zatem przy wpisie na listę oczekujących dziecka do 6. miesiąca życia został wykorzystany np. PESEL matki, wówczas przy przekazywaniu informacji o osobach skreślonych z listy oczekujących świadczeniodawca również powinien posłużyć się dla tego dziecka numerem PESEL matki.

Odpowiada za to atrybut @typ-osoby w komunikacie szczegółowym NFZ o listach oczekujących, który domyślnie ustawiony jest na „P", w przypadku gdy dotyczy pacjenta, a przy zmianie flagi na "O" oznacza identyfikator jednego z rodziców albo opiekuna prawnego.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej