Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie wyników kontroli zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

12.08.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki w związku z pytaniami w zakresie rozliczania skutków finansowych kontroli uprzejmie informuje:
• w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy złożyć w ŁOW NFZ faktury korygujące wraz załącznikiem rozliczeniowym (podstawa prawna - § 28 ust 2 OWU) i dokonać stosownej wpłaty wynikającej z tychże faktur/faktury  lub/i  nałożonej kary pieniężnej określonej w wystąpieniu pokontrolnym,


• kwota faktury korygującej winna zawierać tylko kwoty wynikające z  wystąpienia pokontrolnego i informację  o numerze wystąpienia pokontrolnego,
• dopuszcza się możliwość dokonania potrącenia z bieżących płatności, których termin zapłaty przypada przed dniem wymagalności zobowiązania wynikającego z wystąpienia pokontrolnego tylko  po uprzednim złożeniu przez świadczeniodawcę „Oświadczenia o potrąceniu wierzytelności” (wzór  w załączniku),
• w przypadku nieuregulowania należności w terminie, kwoty wynikające z wystąpienia pokontrolnego, będą dochodzone zgodnie z Procedurą Windykacji obowiązującą w NFZ a w przypadku  jej wyczerpania kierowane do dochodzenia na drodze sądowej,
• aby uniknąć zapłaty odsetek i dodatkowych kosztów   prosimy o  przestrzeganie  terminowego zwrotu nienależnie otrzymanych  środków i nałożonych kar umownych wynikających z wystąpień pokontrolnych.

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  Łódź
48 1130 1163 0014 7027 2920 0001