Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju: POZ na terenie woj. łódzkiego

29.04.2013

W związku z koniecznością zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia warunków finansowania dla umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (§ 32 ust. 5 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. nr 81, poz.484) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy w następujących zakresach:


a.świadczenia lekarza POZ,
b.świadczenia pielęgniarki POZ,
c.świadczenia położnej POZ,
d.świadczenia pielęgniarki szkolnej,
e.świadczenia transportu sanitarnego,
do podpisywania porozumień w sprawie ustalenia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresach.
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców do podpisywania porozumień odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ
w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56 (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – parter, pokój nr 8) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim przy al. Armii Krajowej 15, Sieradzu przy ul. Plac Wojewódzki 3 i Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 29.
Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku nieustalenia warunków finansowania umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 lipca 2013 r.


Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ
42 275 41 67;