Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów na rok 2013 w rodzaju: POZ na terenie woj. łódzkiego

07 grudzień 2012

Komunikat kierowany jest do nowych wnioskodawców oraz dotychczasowych świadczeniodawców, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do 31.12.2012 r.i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2013 i lata następne, w następujących przedmiotach umów:

 1. Świadczenia Lekarza POZ,
 2. Świadczenia Pielęgniarki POZ,
 3. Świadczenia Położnej POZ,
 4. Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej,
 5. Transport Sanitarny w POZ.

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy lub jej kontynuowania w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna jest spełnianie warunków zawartych w:

 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz. 1139, z późn. zm.);
 • zarządzeniu nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,
 • zarządzeniu nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Nowi świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2013 r. przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.11.2011r.w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (rozdział 9 – zawieranie umów w poz).
Jednocześnie informujemy, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty:

 • określone w Zarządzeniu Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r.,
 • określone w Zarządzeniu Nr 86/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 grudnia 2012 r.,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW.

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie oględzin miejsca udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń,
w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dotychczasowi świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do 31.12.2012 r. i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy składają:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r.,
 • wzór podpisu i parafy – załącznik nr 10 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r.,
 • oświadczenie o objęciu opieką – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 4 wraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r.  przesyłając  lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 (poczta) lub ul. Kopcińskiego 56 - WSŚ (osobiście)
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 46 834 15 92
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel. 43 822 19 85

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2012 r.

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ (tel.42 275 41 67)