Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na 2013 r. na terenie woj. łódzkiego

06.12.2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania oświadczeń o ustaleniu warunków realizacji umowy oraz warunków finansowania dla umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w następujących zakresach:

  1. Świadczenia lekarza POZ.
  2. Świadczenia pielęgniarki POZ.
  3. Świadczenia położnej POZ
  4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej.
  5. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

do dnia 13.12.2012 r. do godz. 16.00.

 

Oświadczenie w sprawie aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2013 wraz z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna należy składać w formie pisemnej odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach z dopiskiem na kopercie POZ - aneksowanie 2013.

W przypadku nieustalenia warunków finansowania umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego 2013 roku, a płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń - luty będą dokonane, na zasadach obowiązujących w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania umowy, w poprzednim okresie rozliczeniowym tj. na zasadach obowiązujących w grudniu 2012 r. (§ 32 ust. 3 i 4 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. nr 81, poz.484).

Kontakt: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ, tel.  42 275 41 67

 

Źródło Wydział Spraw Świadczeniobiorców