Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

24.10.2011

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że w zakresie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami, oferta w formie pisemnej musi zawierać jedynie oświadczenie oferenta o wpisach do ww. rejestrów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia).