Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dane podmiotu wystawiającego skierowanie

11 sierpień 2011

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy wystawiają skierowania na badania lub konsultacje, iż skierowanie takie powinno zawierać dane i informacje określone w § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).


Zgodnie z § 87 tego rozporządzenia dopuszczalne było prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Okres ten upłynął w dniu 30 czerwca br.

Od 1 lipca 2011 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowanie na badanie lub konsultację w zakresie danych podmiotu wystawiającego skierowanie powinno zawierać:

  1. nazwę podmiotu,
  2. adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  3. kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.2)), zwany dalej „kodem resortowym”, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych — w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych — w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy — w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  6. numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską — w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej,
  7. numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych — w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych i grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej